Содржина на предметната програма: Потреби од стандардизација и регулатива. Функционирање на меѓународните тела за стандардизација. Делокруг на активности на IEC и ISO организациите. Стандардизација и во Република Македонија. Закон за стандардизација. Мрежа на стандардизација. Примена на техничките стандарди во различни области од електротехниката. ЕУ регулатива во областа на електротехниката. Запознавање со основните акти со кои се регулира секторот енергетика. Регулаторни агенции