Запознавање со основните поими и појави од електромагнетизмот и нивно објаснување, електромагнетна индукција, индуктивност. Oднесување на отпорник, кондензатор и индуктивен елемент во електрично коло со простопериодични струи и напони; методи за анализа на електрични мрежи со простопериодични струи и напони; резонанција; електрични кола со индуктивно спрегнати елементи; полифазни и трифазни електрични кола.