Запознавање со техниките, методите и моделите за
симулација на телекомуникациските системи.