Решавање проблеми на управување на системи од нелинеарна природа, со комплетна оспособеност за самостојно вршење анализа на истите и делумна оспособеност, со користење на додатна литература, за синтеза на определен тип на нелинеарни системи. Оспособен ќе биде како за работа на проекти од научно-истражувачки карактер, исто така и за проблеми и проекти од индустријата.