Анализа и проектирање на неконвенционални (фази логички управувачи) за управување на објекти и процеси од процесната индустрија и нетехнички подрачја.