Дигитални телекомуниации 2 е задолжителен предмет во 6-ти семестар на студиската програма ТК, кој носи 6 кредити.

Цели: Запознавање со потребата од примена на различни кодирања во современите дигитални телекомуникациски системи. Својства на линиските кодови и модулациите со меморија. Проучување на различни кодни шеми за зголемување на доверливоста на пренос и нивно декодирање. Концепт за конкатенација на кодови и итеративно кодирање. Сигнали со експандиран спектар.

Фонд на часови: 3+1+1+0.

Професор: Проф. д-р Александар Ристески
Асистент: м-р Томислав Шуминоски