Телекомуникациски системи е задолжителен предмет во 5ти семестар на модулот Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ).

Содржина на предметот: Транспортни карактеристики на оптички влакна, слабеење и дисперзија. Светлосни извори и премници. Пасивни оптички компоненти (каплери, сплајсери, конектори, филтри, мултиплексери/демултиплексери на банови должини). Оптички засилувачи. Шум и детекција. Веројатност на грешка. Оптички комутатори. Дизајн на светловодни системи. Мултиплексирање по браниви дилжини (WDM и DWDM). Хибридни оптичко-коаксиални мрежи HFC (Hybrid Fiber Coax), DOCSIS. Пасивни оптички мрежи - PON (Passive Optical Networks), GEPON, GPON. FTTH – оптика до дома: квалитет на сервиси. Медиуми за пренос на електрични сигнали. xDSL (Digital Subscriber Line) технологии. DSL модулациски постапки и архитектури, DSLAM (DSL Access Multiplexer). Реализација на сервиси преку DSL, мултисервисни  платформи.