Анализа и дизајн на WAN компјутерските мрежи. Имплементација на WAN мрежи и оптимизација на нивните перформанси. Проектирање и перформанси на дистрибуирани системи.