Содржина на предметната програма: Техничко-технолошка анализа и основи на проектирање на електроенергетски системи базирани на обновливи извори на енергија (ОИЕ). Проектирање и симулација на различни системи за ОИЕ: Соларно-термиски системи; Фотоволтаици; Ветерницентрали; мали водни централи и системи базирани на био маси. Индикативна анализа на инвестиционата вредност на поедините системи (Capex,Opex, Revenue) и пресметка на економската повратна стапка на инвестиционата вредност (IRR) и техничко економска оравдливост на проектите.