Содржина на предметната програма: Теорија на електромеханичко претварање на енергијата во електричните мотори. Типови на електрични мотори. Статичка и динамичка анализа на мотор на еднонасочна струја (МЕС), Асинхрон мотор (АМ), Синхрон мотор (СМ) и Чекорни мотори (ЧМ). Моделирање на динамиката на електричните мотори со помош на МАТЛАБ/СИМУЛИНК софтверскиот пакет. Основни поими за Регулација на Моторите. Анализа и Синтеза на регулационите кругови и избор на соодветен ПИД регулатор за оптимална регулација и нивна практична примена. Поим на адаптивна регулација и регулација со помош на модели (обсервери).