Софтверска програмска платформа за развој на виртуелна инструментација.
Програмската алатка LabVIEW е сопственост на Американската компанија National Instruments.