Објектно–ориентирано моделирање на телекомуникациски системи