семестар:VI,II(изборен)

насока:ИКИ,ИНФО

професор:д-р Аристотел Тентов

асистент:м-р Данијела Ефнушева

Целта на курсот е студентите да се запознаат со постапките и механизмите за заштита кај компјутерските системи, заштитните и безбедносните механизми кај оперативните системи, детекција и одбрана од вируси и тројански коњи и заштита со механизам на заштитни ѕидови(firewalls). Студентите ќе се стекнат со познавање на заканите од безбедносен аспект, како и соодветните механизми и постапки што се применуваат кај компјутерските системи за подигање на нивото на безбедност и заштита во однос на неовластениот пристап.