Воведување на основните концепти за скалдиштење на податоци и податочни складишта. Алгоритми за обработка на податоци во складишта на податоци. Основи на податочно рударство, како техника за откривање на нови сознанија за податоците од базите на податоци.

Познавање на техники за податочни складишта. Способност за препознавање и селекција на типот на алгоритмот за податочно рударење со оглед на областа и во однос на типот на податоците. Примена на алгоритмите и техниките за податочно рударење.