Предмет:  Развој на компјутерски игри засновани на физички законитости

Фонд на часови: 2+1+2

Предметен професор:  д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска