Запознавање со принципите на телевизијата и современите телевизиски системи По завршувањето на курсот, студентот ќе располага со разбирање на функционирањето на студиските уреди и уредите за широка потрошувачка во системот PAL и на основите на дигиталната студиска и преносна техника.