Запознавање со основите на теоријата на линеарните континуални системи на автоматско управување и стекнување на знаења со кои студентот ќе може да врши анализа и синтеза на овој тип на системи.