Запознавање со различните феномени кои се јавуваат при простирањето на електромагнетните бранови низ отворена средина
– безжичен радио канал. Запознавање со физичката природа на случајните процеси во радио каналот, моделите за негов опис и методите за симулација.