Запознавање со office алатки. Запознавање со оперативниот систeм Linux. Работа со LaTex и приготвување на официјални документи

Предмет:  Физика  1 (зимски семестар)

Фонд на часови: 3+2+1

Предавања:  д-р Вера Георгиева, А и Б паралелка

                        д-р Маргарита Гиновска, В паралелка

                        д-р Христина Спасевска, Г паралелка

                                     

Аудиториски вежби: д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска, А и Б паралелка

                                      м-р Ивана Сандева, В и Г паралелка


Предмет:  Физика  2 (летен семестар)

Фонд на часови: 3+2+1

Предавања:  д-р Вера Георгиева, А и Б паралелка

                        д-р Маргарита Гиновска, В паралелка

                        д-р Христина Спасевска, Г паралелка

                                     

Аудиториски вежби: д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска, А и Б паралелка

                                      м-р Ивана Сандева, В и Г паралелка


Запознавање со различни структури и алгоритми за манипулација со податоци. Воведување на концептите на објектно-ориентирано програмирање.

Запознавање со основните поими и појави од електромагнетизмот и нивно објаснување, електромагнетна индукција, индуктивност. Oднесување на отпорник, кондензатор и индуктивен елемент во електрично коло со простопериодични струи и напони; методи за анализа на електрични мрежи со простопериодични струи и напони; резонанција; електрични кола со индуктивно спрегнати елементи; полифазни и трифазни електрични кола.

Запознавање со основните поими и појави од електростатиката, со основните закони и теореми  во теоријата на електрични кола и со некои методи за анализа на електрични мрежи со временски константни струи и напони. Користење на основните законитости во електротехниката при решавање на конкретни проблеми во инженерството.