Следна генерација оптички мрежи е задолжителен предмет во 9-ти семестар на магистерски студии на студиската програма Комуникациски и информациски технологии (КИТ), а изборен предмет на студиската програма Безжични и мобилни комуникации (БМК), и носи 5 кредити.

Фондот на часови е: 3+0+0.


Безжични мултимедиски мрежи е изборен предмет во 10-ти семестар на магистерски студии на студиската програма Комуникациски и информациски технологии (КИТ), како и на студиската програма Безжични и мобилни комуникации (БМК), и носи 5 кредити.

Фондот на часови е: 3+0+0.

Дизајн на телекомуникациски мрежи е изборен предмет во 9-ти семестар на магистерски студии на студиската програма Комуникациски и информациски технологии (КИТ), како и на студиската програма Безжични и мобилни комуникации (БМК), и носи 5 кредити.

Фондот на часови е: 3+0+0.

Напредни Интернет технологии е задолжителен предмет во 9-ти семестар на магистерски студии на студиската програма Комуникациски и информациски технологии (КИТ), а изборен предмет на студиската програма Безжични и мобилни комуникации (БМК), и носи 5 кредити.

Фондот на часови е: 3+0+0.