Курсеви од повеќе студиски програми

Целта на овој курс е запознавање на слушателите со безбедносните и мрежните концепти кои мора да се исполнети при имплементацијата на современите SCADA системи, како и со најкарактеристичните безбедносни закани и ранливости на кои тие се подложни. Презентирани ќе бидат и примери за имплементација на безбедносни мерки кај реален и критичен инфраструктурен систем, значајни историски случаи на безбедносни инциденти и напади кај SCADA системите, како и пример за користење на современи методи базирани на машинското учење за детекција на напади. Слушателите ќе имаат можност и самостојно да решат проблеми кои ќе го опфатат претходно изучениот материјал.

Курсот ќе се одржи online, со почеток на 19 октомври 2020.

Курсот е наменет исклучиво за студентите на ФЕИТ, а слушателите кои успешно ќе го завршат ќе се стекнат со соодветен сертификат и со 1 (еден) ЕСТЅ кредит.