Предмет:  Физика  1 (зимски семестар)

Фонд на часови: 3+2+1

Предавања:  д-р Вера Георгиева, А и Б паралелка

                        д-р Маргарита Гиновска, В паралелка

                        д-р Христина Спасевска, Г паралелка

                                     

Аудиториски вежби: д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска, А и В паралелка

                                      м-р Ивана Сандева, Б и Г паралелка


Предмет:  Физика  2 (летен семестар)

Фонд на часови: 3+2+1

Предавања:  д-р Вера Георгиева, А и Б паралелка

                        д-р Маргарита Гиновска, В паралелка

                        д-р Христина Спасевска, Г паралелка

                                     

Аудиториски вежби: д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска, А и В паралелка

                                      м-р Ивана Сандева, Б и Г паралелка