Куса содржина: Користење со вокабулар од областа на електротехниката и компјутерските науки; основни вештини на техничко пишување; зборообразување; специфични техники кои се користат во стручниот јазик: изразување на примена и намена на технички уреди, опишување на начин на работа на технички уреди и процеси, давање директни и индиректни инструкции, искажување на предвидувања и проценка,
изразување на причина и последица, изразување на контраст и споредување, дефинирање на поими во науката, опишување на структура; причинско-последичен однос; повторување на времиња; пасив; модални и фразни глаголи.

Course contents: Use of electrical and computer engineering vocabulary; basic technical and formal writing skills; word formation processes; contextual reference; describing function, purpose and means; cause and effect; introductory “it”, revision of tenses; passive structures; comparison and contrast; relative clauses; describing structure and sequence; If-supposition, prediction, advice; modal auxiliary verbs; phrasal verbs.