Запознавање со различни структури и алгоритми за манипулација со податоци. Воведување на концептите на објектно-ориентирано програмирање.