Запознавање со основите на компјутерските системи, принципите на програмирање и алгоритамско размислување. Пишување компјутерски програми преку користење алгоритми за решавање на различни проблеми.