Задолжителен предмет во прв семестар на студиска програма од втор циклус Метрологија и менаџмент на квалитет